คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอความร่วมมือนักศึกษาและบุคลากรทุกท่าน กรอกแบบยืนยันข้อมูลการเดินทางและข้อมูลสุขภาพ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอความร่วมมือนักศึกษาและบุคลากรทุกท่าน กรอกแบบยืนยันข้อมูลการเดินทางและข้อมูลสุขภาพ
 และขอประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสาร และ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ COVID-19  ได้

 ที่ Http://Covid-19.Kmutnb.Ac.Th/Index.Php?Active=Index

โดยการกรอกยืนยันข้อมูลการเดินทางและสุขภาพได้ดังนี้ 

 

สำหรับบุคลากร

สแกน QR Code หรือ คลิก 

 
 
 
 
 

สำหรับนักศึกษา

สแกน QR Code หรือ คลิก