คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศผลการคัดเลือกการนำเสนอผลงาน จากโครงการ SciEE Research Day ประจำปีการศึกษา 2562

การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า

สาขา ICPE

ลำดับที่

รหัสบทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย

รายชื่อนักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

1


 


 

ICPE_CIC-09


 


 

การประเมินคุณภาพของวัตถุกันเสียใน ตัวอย่างอาหารโดยใช้การย่อยด้วยคลื่น ความถี่สูงก่อนทำการวิเคราะห์ด้ว เทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี

นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์


นางสาวณิชาภัทร พันธนียะ


 

อ.ดร.กัลยรักษ์ ประเสริฐบุญใหญ่


 


 

 

สาขา ETAM

ลำดับที่

รหัสบทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย

รายชื่อนักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

1


 

ETAM_ENT-01


 

การศึกษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ ราคาถูกสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้แล้วทิ้ง

นางสาวกัญญาภัค สริโย


นางสาวชนัญชิดา เชื้อชาติ

อ.ดร.ภาณุวัฒน์ เอกธรรมสุทธิ์


 

 

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ด้านเคมีและกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี

ลำดับที่

รหัสบทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย

รายชื่อนักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

1


 

ICPE-CIC-05


 

การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากต้นอ่อนผักกระชับ

นางสาวรัตนาภรณ์ ก้อนดี


นายพรพิพัฒน์ ฉุยฉาย

อ.ดร. วราพร ชนะกุล


ผศ.ดร.อัยยะ จันทรศิริ

2


 

ICPE_CIC-18


 

ผลของความเป็นเบสต่อการสังเคราะห์เมทานอลจากปฏิกิริยาคาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรจีเนชัน

นางสาวภัทรา พูลสวัสดิ์


นายภานุวัฒน์ วโรตมะกุล

อ.ดร.หัสนัยน์ สุขธัญญาวัฒน์


อ.ดร.เสาวลักษณ์ อินทรศิริ

3


 


 

ICPE-CIC-11


 


 

การหาช่วงของพารามิเตอร์ในการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระใบอบเชยด้วยคลื่นไมโครเวฟร่วมสกัดโดยออกแบบการทดลองแบบปัจจัยเดี่ยว

นางสาววาสิฏฐี บุญมสู ิก


 


 

อ.ดร.พนาวัลย์ สุทธิอาภรณ์


อ.ดร.สุกัญญา พันธุ


 

 

ด้านชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ

ลำดับที่

รหัสบทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย

รายชื่อนักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

1


 

ICPE_BIO-03


 

การศึกษาสมบัติทางชีวภาพและการวิเคราะห์ทางเรณูวิทยาของเกสรชันโรงในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย

นายอมรวิทย์ ผลเกตุ


นายนพพล ลีลาศ

อ.ดร.จักราวุธ ไม้ทิพย์


 

2


 


 

ICPE-BIO-06


 


 

แบคทีเรียย่อยเซลลูโลสจากพื้นที่ชุ่มน้ำ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

นางสาวจตุพร ศิริ


นางสาวศศิธร แซ่อึ้ง


นายวายุ อ้นเงิน

ผศ.ดร.อัยยะ จันทรศิริ


 


 

 

ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่

รหัสบทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย

รายชื่อนักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

1


 

ICPE-ENV-16


 

การกำจัดสารประกอบไนโตรเจนในน้ำชะมูลฝอยโดยใช้ถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียนที่ผ่านการกระตุ้นด้วยกรดฟอสฟอริก

นางสาวอัจจิมา ผึ้งลาภ


นางสาวอรญา ธรรมพร

อ.ดร.กัลยรักษ์ ประเสริฐบุญใหญ่


 

2


 

ICPE-ENV-19


 

ตัวดูดซับราคาประหยัดสำหรับการดูดซับสารหนูในน้ำ

นางสาวฐิติพร เอี่ยมผ่อง


นางสาวทิพย์ลดา โชค เสาวภาคย์

อาจารย์ ดร.สรีรัตน์ ถมยาศิริกุล


 

3


 

ICPE-ENV-13


 

การประเมินความเสยงด้านสุขภาพจากฝุ่น พีเอ็ม 2.5 ในฤดูฝนของเมืองระยอง

นางสาววีรนุช พ่วงบางยาง


นางสาวสิริลักษณ์

แตงกระโทก

อ.ดร.ศุษิระ บุตรดี


 

 

ด้านเทคโนโลยีพลังงาน

ลำดับที่

รหัสบทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย

รายชื่อนักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

1


 


 

ETAM_ENT18


 


 

ตัวเร่งปฏิกิริยาออกซิเจนรีดักชันจาก

โลหะทรานซิชันสำหรับใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงอัลคาไลน์

นางสาวฉัตรดาว สิงห์ลอ


นางสาวจตุพร นาคคำ


นางสาวศศินิภา การนา

อ.ดร.เกรียงศักดิ์ เกตุเพ็ง


 


 

2


 


 

ETAM_ENT-17


 


 

พัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงโดยการเคลือบด้วยสารกึ่งตัวนำชนิดพีบนผิวของไทเทเนียมไดออกไซด์

นางสาวปภาวรินทร์ ช่างสูงเนิน


นางสาวกิ่งกาญจน์ สอนสืบ

อ.ดร.อัสนี โสมดี


 


 

3


 

ETAM-ENT-06


 

การผลิตเชื้อเพลิงแข็ง ด้วยกระบวนการทอร์รีแฟคชันจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

นายอัครพล ยะก๊บ


นางสาวบุญสตา สมุทรัตน์

อ.ดร.อัครสิงห์ บำเพ็ญรัตน์


 

 

ด้านวัสดุศาสตร์

ลำดับที่

รหัสบทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย

รายชื่อนักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

1


 


 

ETAM-MSC-06


 


 

ผลกระทบของการเจือสารด้วยโซเดียมต่อคุณสมบัติของฟิล์มบาง ซิงค์ออกไซด์ที่เตรียมโดยกระบวนการโซลเจล

นางสาวกัญญาวีร์

ทองประดิษฐ์

นางสาวกัลยรัตน์ คงนะ

อ.ดร.อรรณพ จันทร์หอม


 


 

 

ด้านการจัดการพลังงาน

ลำดับที่

รหัสบทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย

รายชื่อนักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

1

 

 

 

ETAM-ENM-01


 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลดความร้อนภายในอาคาร ณ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด (ระยอง)

นางสาวสุวพิชชากรณ์ ทองพลู

ผศ.ดร.ประยุทธ เจียมฤทธิวงศ์


อ.ดร.ณัทเดชาธร พวงเงินมาก

Download | File 1 |