คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


“มจพ.วิทยาเขตระยอง” ร่วมกับ “สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง” จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ประจำจังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สไบทิพย์ ตุงคะมณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ประชุมกำหนดแนวทางการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and lnnovation Center : AlC) ประจำจังหวัดระยอง ร่วมกับนายฉัตรชัย ศรีเฉลา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง โดยการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AlC) เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเกษตร 4.0

เป้าหมายสำคัญของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AlC) ประจำจังหวัดระยอง คือ การเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตร นวัตกรรมเพื่อการเกษตร เกษตรอัจฉริยะ และพลังงานทางเลือกเพื่อการเกษตร ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัด ส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AlC) ประจำจังหวัดระยอง ตั้งอยู่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.วิทยาเขตระยอง

เกษตรกรและผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.ณัทเดชาธร พวงเงินมาก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยยะ จันทรศิริ โทรศัพท์ 038 627000 ต่อ 5400