คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อเข้าสมัครรับทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม Sciee Research Funding 2021

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ได้จัดสรรทุนวิจัยคณะ วิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 5 ทุนๆละ 40,000.00 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ให้แก่บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย  สามารถศึกษาและ Download ข้อมูลได้ที่ 

http://www.sciee.kmutnb.ac.th/download.php

ในหัวข้อ เอกสารงานวิจัย -> แบบขอทุนคณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ อินทรศิริ 

Email: saowaluk.i@sciee.kmutnb.ac.th

คุณนพมาศ สมบัติสุทธิเวช

Email: noppamas.s@sciee.kmutnb.ac.th

สานักงานคณบดีชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม