คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.ธิดาพร เสียงวัฒนะ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ