คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้รับ อนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่สามารถประยุกต์ในงานอุตสาหกรรมและเกษตรอัจฉริยะ

    ผศ.ดร. ณัทเดชาธร พวงเงินมาก อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม สาขาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ ได้รับ อนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง " อุปกรณ์อ่านค่าไดอิเล็กตริกของวัตถุด้วยการแปลงค่าจากความถี่ " โดยออกให้เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563  โดยสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวสามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ Seneor แบบ Capacitive ซึี่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมและการเกษตร โดยในการทางการเกษตรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานตรวจจับความชื้นในดิน หรือประยุกต์ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์เพื่อใช้วิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน เป็นต้น โดยหากสนใจรายละเอียดข้อมูลเทคโนโลยี สามารถติดต่อ ได้ที่ งานวิจัยและพัฒนา หรือ งานอุตสาหกรรมสัมพันธ์ 038-627000 ต่อ 5405 และ 5406