คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศงดให้บริการและติดต่อประสานงาน ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563

สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม แจ้งของดการให้บริการและติดต่อประสานงานระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563