คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการขยายโอกาสในการเพิ่มอัตรากำลังนักวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านพลังงาน อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ EEC ประจำปีการศึกษา 2564

 

 

รายละเอียด เอกสารอยู่ในเอกสารแนบ Download