คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการขยายโอกาสในการเพิ่มอัตรากำลังนักวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านพลังงาน อุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่ EEC ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการขยายโอกาสในการเพิ่มอัตรากำลังนักวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านพลังงาน อุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่ EEC ประจำปีการศึกษา 2564