คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ. วิทยาเขตระยอง ได้นำอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาพิเศษโครงงานของนักเรียนของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ทีมงานวิชาการจากคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ. วิทยาเขตระยอง ได้นำคณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาพิเศษโครงงานของกลุ่มนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น โดยกลุ่มนักเรียนได้นำเสนอผลงานในโครงงานพิเศษและรับฟังคำแนะนำจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาและต่อยอดผลงานต่อไป