คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 เป็นวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ทั้ง 3 วิทยาเขต

ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 เป็นวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ทั้ง 3 วิทยาเขต
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง