คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


แบบฟอร์มการลงทะเบียนเพื่อเก็บข้อมูลประวัติบุคคลในช่วง COVID-19 เพื่อประกอบการพิจารณาเข้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และ อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนเพื่อเก็บข้อมูลประวัติบุคคลในช่วง COVID-19 เพื่อประกอบการพิจารณาเข้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และ อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ได้ที่ LINK: https://forms.gle/ozJPcCSf82FVyHPG6

หากเข้าไม่ได้ให้ copy link ไปเปิดที่ Brower นะครับ   

 

โดยขั้นตอนในการเข้าใช้พื้นที่อาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม (อาคาร 53) และ อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 54) สำหรับนักศึกษาเข้าทำโครงงานพิเศษ/วิจัย/เรียนวิชาปฏิบัติการ ดูได้จากไฟล์แนบ PDF