คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเรื่องขอความร่วมมือให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มเข้าพื้นที่ และเดินทางกลับเข้ามาภายในจังหวัดระยอง เพื่อกักตัวและสังเกตอาการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน

 

 

ลิงค์แบบฟอร์มออนไลน์เพื่อเก็บประวัติการเข้าพื้นที่จังหวัดระยอง
  https://forms.gle/3qVHKuK56CasatBL7