คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรับสมัครนักศึกษาโควต้าพื้นที่ภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักศึกษาโควต้าพื้นที่ภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2564