คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Sciee Openhouse Live ในวันที่ 13 กพ. 10:30 - 12:00 ที่ FB คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

____________________________________________________________________