คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญ นศ.ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานทางวิชาการในงาน SciEE Research Day ประจำปีการศึกษา 2563