คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศแนวทางสำหรับนักศึกษาในช่วงวันที 18-30 เมษายน 64

จากประกาศ มจพ.
- เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนและสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19
- เรื่องการปิดมหาวิทยาลัยฯ เป็นการชั่วคราว ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ) ฉบับที่ 2
 
ทางคณะฯ จึงขอประกาศแนวทางสำหรับนักศึกษาในช่วงวันที 18-30 เมษายน 64 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงดังนี้
  
1. การจัดการเรียนการสอนจะเป็นรูปแบบ online เท่านั้น 
2. การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการ ให้เลื่อนออกไปจนถึง 30 เมษายน 64 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
3. ห้ามนักศึกษาเข้าอาคารในช่วงเวลาดังกล่าวทุกกรณี หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
4. งดใช้ห้องปฏิบัติการภายในคณะ เพื่อทำวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา ป.ตรี และ ป.โท ในช่วงเวลาดังกล่าว
5. กรอกแบบสำรวจประวัติการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของบุคลากรและนักศึกษา ที่ 

https://forms.gle/rfopCYxsH9rbyaZVA

6. ให้บุคลากรและนักศึกษาติดตามประกาศ และข้อมูลแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดที่มหาวิทยาลัย และ คณะฯ กำหนด