คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อปฏิบัติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการสอบปลายภาค แบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ