คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่องแนวทางบริหารจัดการ รายวิชา ฝึกงาน สหกิจ โครงงานพิเศษ ปริญญานิพนธ์ ปัญหาพิเศษ การค้นคว้าอิสระ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือ รายวิชาที่เรียกชื่อื่นที่เทียบเท่า ใน ช่วง Covid-19