คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 157, 158 และตำแหน่งเลขที่ 194

ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 157, 158 และตำแหน่งเลขที่ี่ 194 

ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

DOWNLOAD