คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


TCAS4 รอบสุดท้าย สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 (วิทย์-คณิต)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการขยายโอกาสในการเพิ่มอัตรากำลังนักวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีด้านพลังงาน อุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ EEC (รอบที่ 2)

ประจำปีการศึกษา 2564

     เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โครงการขยายโอกาสในการเพิ่มอัตรากำลังนักวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านพลังงาน อุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ EEC (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์

คุณวุฒิผู้สมัคร

 

1.1 สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

 

1.2 ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่น้อยกว่า 2.00

สมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ www.admission.kmutnb.ac.th