คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จำนวน 3 โครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จำนวน 3 โครงการ ประจำปีการศึกษา 2564
- โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
- โครงการยกระดับการศึกษานักศึกษา ปวช. สู่นักนวัตกรรมในเขตพื้นที่ EEC (รอบที่2)
- โครงการขยายโอกาสในการเพิ่มอัตรากำลังนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านพลังงาน อุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ EEC (รอบที่2)
รายละเอียดดังเอกสารแนบ