คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ มจพ. เรื่อง การปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ฉบับที่ 7

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง การปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

ฉบับที่ 7

     การปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆ ยังมีความรุนแรง มีผู้ติดเชื้อในอัตราที่สูงอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 - 27 กรกฎาคม 2564

    ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารนี้