คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ มจพ. เรื่อง สวัสดิการช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาและบุคลากรในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19)

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เรื่อง สวัสดิการช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาและบุคลากรในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19)

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการต่อเนื่องจากประกาศเดิม ลงวันที่ 28 เมษายน 2564

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้