คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (แบบออนไลน์)

     คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงการผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีคุณภาพเป็นที่ต้องการตลาดแรงงานทั้งหน่วยงานราชการและสถานประกอบการเอกชนและสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาตามที่หลักสูตรกำหนด ซึ่งการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย มีความแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษาเป็นอย่างมาก นักศึกษาใหม่จึงต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองและเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา
     การได้รับข้อมูลจากการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
จะมีส่วนช่วยให้นักศึกษาใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อมประสบผลสำเร็จในการศึกษาและใช้ชีวิตในการศึกษาได้อย่างมีความสุข ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (แบบออนไลน์) โดยผ่าน Application ZOOM

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (แบบออนไลน์)

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564   ระหว่างเวลา 09.45 – 12.00 น.

โดยผ่าน Application ZOOM 

เวลา

รายการ

ดำเนินการ

09.45 น. - 10.00 น.

-นักศึกษาใหม่ เข้า Application ZOOM

โดยพร้อมกัน

-แจ้ง Code ID ไปยังกลุ่มLINE ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

10.00 น. – 10.30 น.

-เปิด VDO แนะนำคณะ

-กล่าวเข้าสู่กิจกรรมปฐมนิเทศ

-เปิด VDO กล่าวต้อนรับ โดยคณบดี

-เปิด VDO ด้านวิชาการที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ

-แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1

-ฐณปกร เป็นผู้ดำเนินรายการ

-แนะนำการเรียนออนไลน์

-แนะนำการเข้าเว็บไซต์คณะและมหาวิทยาลัย

 

10.30 น. – 11.00 น.

-ประธานสาขา CIPE กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่

-ประธานสาขา ETAM กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่

-ประธานสาขา DSC กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่

-แจ้ง Code ID ให้ประธานสาขาได้เข้าร่วม ZOOM

-ร่วมพูดคุย ถาม-ตอบ

-ฐณปกร เป็นผู้ดำเนินรายการ

11.00 น. – 11.10 น.

-เปิด VDO แนะนำ SciEE ZERO WASTE

-ฐณปกร เป็นผู้ดำเนินรายการ

11.10 น. – 11.30 น.

-แนะนำระเบียบนักศึกษา,สวัสดิการนักศึกษา

 และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยงานกิจการนักศึกษา

-ฐณปกร เป็นผู้ดำเนินรายการ

-ร่วมพูดคุย ถาม-ตอบ

11.30 น. – 12.00 น.

-ตัวแทนสโมสรนักศึกษาและนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4

 กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่

-แจ้งกำหนดการอื่นๆ ให้นักศึกษาทราบ

-ทำแบบประเมินความพึงพอใจ

-แนะนำให้เข้าไปดู VDO ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์
 คณะ

-จบการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

-ฐณปกร เป็นผู้ดำเนินรายการ

-ร่วมพูดคุย ถาม-ตอบ

-แบบประเมิณความพึงพอใจ จะแจ้ง
 ไปยังกลุ่ม LINE นักศึกษาชั้นปีที่ 1

* กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 (CLICK) Micro Website ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในรูปแบบออนไลน์