คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.วิทยาเขตระยอง จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

     คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาในรูปแบบออนไลน์ ได้มีการบันทึกวีดีทัศน์พิธี กิจกรรมต่างๆ และการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live อาทิ พิธีวางพวงมาลา พานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งทรงเป็น“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 มจพ. วิทยาเขตระยอง และภายในอาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และกิจกรรมส่งเสริมทักษะความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ อาทิเช่น กิจกรรมการทดสอบลดจุลินทรีย์จากการสัมผัสด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด, กิจกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่อการขับเคลื่อนอนาคต,กิจกรรมการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ เป็นต้น
    นอกจากนี้ ยังมีการจัดการประกวดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้

  • การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show, Science Drama) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  • การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • การประกวด Infographic ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

    โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมชมและร่วมทำกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์เป็นจำนวนมาก

 

ฐณปกร/ข่าว
ชัยรัตน์/ภาพ