คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะวิทยาศาสตร์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 ท่าน

คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยองขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 3 ท่านได้แก่ 

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร รัตนะ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเคมีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

 

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ศรีสุราษฎร์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมเคมี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 

 

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา พันธุ  รองคณบดีฝ่ายแผนประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการนักศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาสถิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564