คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม กับ สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง แบบ Online

     เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564  ได้ มีการจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม กับ สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง แบบ Online ณ ห้องประชุม 701 อาคาร คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต ระยอง และ ห้องประชุม อาคารสำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง

      ภายในพิธี ศาสตราจารย์ ดร. ธานินทร์ ศิลป์จารุ รักษาการแทนรองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต มจพ.ระยอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สไบทิพย์ ตุงคะมณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัทเดชาธร พวงเงินมาก รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ  นายธงชัย  แก้วประเสริฐศรี พลังงานจังหวัดระยอง, นางสาวกชพร ศรีศักดิ์ขวา นักวิชาการพลังงานชำนาญการ, นายสุขขี  บัวแก้ว นายช่างเทคนิคชำนาญงาน  โดย มี ผู้บริหารของทั้ง 2 ฝ่าย เข้าร่วมแบบ Online

     ในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และ สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง มีความตั้งใจร่วมกันที่จะสนับสนุนการกำหนดนโยบายด้านพลังงาน ผลักดันให้เกิดการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงาน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve)  ผ่านกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นร่วมกันในอนาคต

 

ชัยรัตน์ สุวรรณพฤษภ และ ทวีศักดิ์ ศรีทอง / ระบบ และ ภาพ

ทีมอุตสาหกรรมสัมพันธ์ / ข่าว