คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนช่วยเหลือผู้ปกครองและนักศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

     ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ปกครองและนักศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองและนักศึกษา ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นจำนวนเงินคนละไม่เกิน 5,000.00 บาท โดยเป็นการจ่ายเพียงครั้งเดียว นั้น

     บัดนี้ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาผู้สมควรได้รับการจัดสรรเงินช่วยเหลือผู้ปกครองและนักศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวนทั้งสิ้น 48 ทุน 

     ทั้งนี้ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อข้างต้น ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลเอกสารสำคัญการรับเงินด้วยวิธีจ่ายผ่านบัญชีธนาคาร (FN-KMUTNB-01-2564) สามารถดาวน์โหลดเอกสารสำคัญการรับเงินด้วยวิธีจ่ายผ่านบัญชีธนาคารได้ที่ www.sciee.kmutnb.ac.th หรือ สแกน QR Code 1 โดยกรอกข้อมูลของนักศึกษาให้ครบถ้วน ถูกต้อง และลงชื่อผู้รับเงิน (ไม่ต้องลงวันที่) ส่งเอกสารสำคัญการรับเงินด้วยวิธีจ่ายผ่านบัญชีธนาคารผ่านระบบ Google form ตาม QR code 2 นี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่องานกิจการนักศึกษา โทร 038 627000 ต่อ 5413 ในวันและเวลาราชการ

Google form ส่งข้อมูลเพื่อยืนยันการรับทุนฯ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKIVMNyZ7WCXg7uR7eCgUhrNGzc0bvNg1TC1Qb2-L-C58fCw/viewform