คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS 1 โครงการโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาศาสตร์  พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง จะเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาเรียนดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

   1.1 ต้องกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.) ในปีการศึกษา 2564

   1.2 ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.75

2. คุณวุฒิและคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

   2.1 ต้องเป็นผู้ที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่างบริสุทธิ์ใจ     

   2.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด

   2.3 ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีชื่อในทะเบียนการเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นๆ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด

   2.4 ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท                                                   

   2.5 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดวินัยขั้นร้ายแรง ด้วยการให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 ด้วยการ "ให้ออก"

   2.6 ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา              

   2.7 มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา

 2.8 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย                                       
 2.9 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

          หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้อใดข้อหนึ่งก่อนทำการสมัคร
สอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกในครั้งนั้นๆ ถึงแม้จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที

หลักสูตรที่เปิดรับ
     - กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (CIPE)

     - เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ETAM)

     - วิทยาการข้อมูลและการคำนวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม (DSCBI)

                สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 1 ธันวาคม 2564 นี้ 

Download ระเบียบการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่ www.admission.kmutnb.ac.th