คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ ใจบาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวัสดุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ ใจบาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวัสดุศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564