คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอส่งความสุขเนื่องในวันปีใหม่ สวัสดีปีใหม่ 2565 HAPPY NEW YEAR 2022

 


 

 ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกได้โปรดอำนวยพรให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขเกษมสำราญมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง แคล้วคลาดจากภัยอันตรายและโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง มีพลังกายพลังใจการทำงานและศึกษาเล่าเรียนให้สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ