คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 TCAS 2

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565  ในระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำหรับผู้ที่มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 ในโครงการ โควตาโรงเรียนเครือข่าย , โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง , โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก

เปิดรับสมัครในสาขาวิชา

- กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม  CIPE

- เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ  ETAM

- วิทยาการข้อมูลและการคำนวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม  DSCBI

 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 10 เมษายน 2565 

Download ระเบียบการรับสมัครและสมัครทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่ www.admission.kmutnb.ac.th