คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาเรียนดี (รอบที่ 2) และโครงการพิจารณาจาก Portfolio ม.6 (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการโควตาเรียนดี (รอบที่ 2)
2. โครงการพิจารณาจาก Portfolio ม.6 (รอบที่ 2)
ประจำปีการศึกษา 2565