คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ. วิทยาเขตระยอง ประจำภาคการศึกษา 2/2564
- ทุนเรียนดี จำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
- ทุนขาดแคลน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 3,500 บาท
สามารถตรวจสอบรายชื่อและขอยื่นเอกสารรายงานตัว พร้อมใบสำคัญรับเงินได้ที่เว็บไซต์ https://sciee.kmutnb.ac.th/scholarship.php
หรือ โทร 038 627000 ต่อ 5413 (งานกิจการนักศึกษา)