คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษา ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต 2/2564

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัpเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง จะดำเนินการพิจารณาจัดสรรการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา นักศึกษาที่ขาดแคลoทุนทรัพย์ (ประเภทยกเว้นค่าหน่วยกิต) ประจำภาคการศึกษา 2/2564 จำนวน 15 ทุน ทุนละ 3,000.00 บาท  (สามพันบาทถ้วน) ให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สมัคร

  1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 - 4 ทุกหลักสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  2. มีผลการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า 2.00
  3. มีความประพฤติดี เรียบร้อย ไม่เป็นผู้ถูกภาคทัณฑ์ด้านความประพฤติ หรือกระทำความผิดใดๆ ที่ขัดต่อระเบียบการให้ทุนการศึกษา
  4. เป็นนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกิจการของคณะ/มหาวิทยาลัย
  5. ข้อมูลและหลักฐานต่างๆของนักศึกษาแจ้งมาต้องเป็นความจริง หากทางคณะตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จ จะดำเนินการตามกฎระเบียบวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
  6. หากนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาแล้ว จะต้องให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ งานกิจการต่างๆของทางคณะ/มหาวิทยาลัย

การติดต่อขอรับการสมัครและยื่นใบสมัคร

1. นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.sciee.kmutnb.ac.th และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ณ ห้อง 302 ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม หรือสแกนเอกสาร ใบสมัครส่งมาที่อีเมล์ student_affair@sciee.kmutnb.ac.th ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

2. หลักฐานประกอบการสมัคร (สแกนเอกสารและหลักฐานประกอบทั้งหมด เป็นไฟล์ PDF 1 ไฟล์)

      2.1 รูปถ่ายนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ติดใบสมัครตามที่ระบุ

      2.2 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (โดยถ่ายสำเนาด้านหน้าบัตรทั้ง 2 ใบ ให้อยู่ในใบเดียวกันพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)

      2.3 ผลการเรียน 1 ฉบับ (พิมพ์จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย)

      2.4 เรียงความเกี่ยวกับความต้องการการขอรับทุนการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ