คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 2 โครงการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 2 โครงการ
1. โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT-PAT
2. โครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา
ตามเอกสารแนบ