คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นำโดย คุณสุกัลยา กาเซ็ม ผู้อำนวยการส่วนเสริมสร้างนวัตกรรมด้านวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และคณะ ได้เข้ามาศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) จังหวัดระยอง ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านพลังงานทางเลือกเพื่อพัฒนาการเกษตร และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร การผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้และข้อมูลสารสนเทศการเกษตรไปสู่การปฏิบัติของเกษตรกร รวมถึง ความร่วมมือในการศึกษาวิจัยและนวัตกรรมด้านการวิจัยที่ดำเนินการร่วมกับเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยยะ จันทรศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัทเดชาธร พวงเงินมาก ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดระยอง ได้ให้การต้อนรับ
และนำเสนอข้อมูลต่างๆ ที่ได้ดำเนินการของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)
จังหวัดระยอง และนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม อาทิ การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์จากชันโรงและการจัดทำมาตรฐานสินค้าจากผึ้งชันโรงโดยใช้เกณฑ์ด้านจุลชีววิทยาและสารพิษตกค้าง,
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผำหรือไข่น้ำ เป็นต้น

ฐณปกร/ข่าว

ฐณปกร,ชัยรัตน์/ภาพ

ชัยรัตน์/เผยแพร่