คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จำนวน 3 โครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จำนวน 3 โครงการ
1. โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
2. โครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง (รอบที่2)
3. โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก (รอบที่2)
ตามเอกสารแนบ