คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ มจพ. เรื่องแนวทางการสอบกลางภาค สำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2565 และ ประกาศคณะฯ เรื่องข้อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษา

ประกาศ มจพ. เรื่องแนวทางการสอบกลางภาค สำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2565
และ ประกาศคณะฯ เรื่องข้อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษา