คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ Portfolio (ม.6) และโครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย MOU ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ Portfolio (ม.6) และโครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย MOU ประจำปีการศึกษา 2566
รายละเอียดตามเอกสารแนบ