คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอส่งความสุขเนื่องในวันปีใหม่ สวัสดีปีใหม่ 2566 HAPPY NEW YEAR 2023

สวัสดีปีใหม่ 2566
ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่
ขอส่งความปรารถนาดีไปยังบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าทุกท่าน
ให้ประสบความสุขความเจริญและสัมฤทธิผลในสิ่งปรารถนาทุกประการ