คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 3 โครงการ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 3 โครงการ ประจำปีการศึกษา 2566
1. โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก
2. โครงการโควตา Portfolio (ม.6) (รอบที่ 2)
3. โครงการโควตาผลิตบันฑิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC (รอบที่ 2)
รายละเอียดตามเอกสารแนบ Smile