คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการโควตาผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC รอบที่ 5

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการโควตาผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC รอบที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566

โปรดปฏิบัติตามรายละเอียดที่แนบมานี้ หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ 038-627000 ต่อ 5412 ตามวันและเวลาราชการ