คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ. วิทยาเขตระยอง ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ฤทธา จำกัด

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตระยอง นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัยยะ จันทรศิริ คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ ใจบาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิดาพร เสียงวัฒนะ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และอาจารย์ ดร.เมธิณ ใจเกื้อ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ โดย คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม กับ บริษัท ฤทธา จำกัด นำโดย คุณปราโมทย์ พิพัฒน์สูงเนิน กรรมการบริษัท ร่วมลงนาม ณ บริษัท ฤทธา จำกัด ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกะบัง กรุงเทพมหานคร โดยในบันทึกข้อตรงลงความร่วมมือทางวิชาการนั้น ทั้ง 2 ฝ่าย มีความตั้งใจอันดีร่วมกันที่จะพัฒนาองค์ความรู้ความสามารถทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการพลังงาน และด้านวิทยาการข้อมูลเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนการสนับสนุนแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม และการวิจัย อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท
ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้มีโอกาสในการฝึกงาน สหกิจศึกษาและการจัดทำงานวิจัย ภายใต้การกำกับ ดูแลและให้คำแนะนำจากบุคลากรที่มีประสบการณ์ร่วมกันกับทางมหาวิทยาลัย และบริษัท ฤทธา จำกัด อันก่อให้เกิดการพัฒนาขีดความรู้ ความสามารถและศักยภาพของทั้งสององค์กร อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบาย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน
ฐณปกร/ภาพ-ข่าว