คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ รหัส พษ 710

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ รหัส พษ 710

 สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 701A ชั้น 7 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ Laughing