คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ลงนามความร่วมมือ กับ National Formosa University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.อัยยะ จันทรศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.วิทยาเขตระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามความร่วมมือ กับ National Formosa University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดย Prof. Li - Wei Chen, Vice President for International Affairs ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นสักขีพยาน 
พร้อมด้วยคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย National Formosa University ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย ทางด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงความร่วมมือด้านงานวิจัย การเข้าศึกษาดูงาน และกิจการมหาวิทยาลัย 
ข่าว ฐณปกร