คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ลงนามความร่วมมือ (ฉบับที่ 2) กับ สวนสุภัทราแลนด์ จ.ระยอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามความมือ ฉบับที่ 2 กับ สวนสุภัทราแลนด์ จ.ระยอง ศ.ดร.ธานินท์ ศิลป์จารุ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ. ระยอง รศ.ดร.อัยยะ จันทรศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และ คุณศุทธินี ฟ้าประทานชัย กรรมการบริหารสวนสุภัทราแลนด์ ลงนาม MOU ร่วมกันในการพัฒนาด้านการเกษตรและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากร นักศึกษา งานวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้กลับคืนสู่สังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการเกษตร การใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อการพัฒนาทางการเกษตรที่ยั่งยืนอีกทางหนึ่งด้วย
ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดแสดงให้กับแขกผู้มีเกียรติได้รับชม อาทิ การเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ (ชันโรง) เทคโนโลยีฟีมส์จากเปลือกทุเรียน ผําและการใช้ประโยชน์จากผํา โซล่าเซลล์และเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เทคโนโลยีพลาสมา อีกทั้งการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
#โควตาทายาทผู้ประกอบการทางการเกษตรฯ #TCAS67 เป็นต้น