คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เยือน NFU Taiwan สานต่อด้านวิชาการภายใต้ MoU ของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เยือน NFU Taiwan สานต่อด้านวิชาการภายใต้ MoU ของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ ผศ.ดร.ธิดาพร เสียงวัฒนะ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ. วิทยาเขตระยอง ร่วมเดินทางไปยัง National Formosa University ประเทศไต้หวัน คู่ความร่วมมือภายใต้ MOU เพื่อพบปะ หารือ และแลกเปลี่ยนความคิดแนวทางการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก Prof.Dr.Shinn  Liang Chang  อธิการบดี และคณะผู้บริหาร NFU  หลังจากร่วมพูดคุยถึงความร่วมมือต่างๆ แล้ว คณะผู้บริหาร NFU นำเยี่ยมชมภายในมหาวิทยาลัย และคณะต่างๆ ที่มีความโดดเด่น อาทิ  ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมชีวภาพ โดย Prof.Dr.Chi-Chung Peng อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพและเป็นที่ปรึกษาบริษัท หน่วยงานภาคอุตสาหกรรมของประเทศไต้หวัน อีกทั้งร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และงานวิจัย ตลอดจนหารือความร่วมมือในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา มจพ. และนักศึกษา NFU ในปี พ.ศ. 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาทั้ง 2 ประเทศ รวมไปถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หรือนักเรียนแลกเปลี่ยนในระดับปริญญาตรีอีกด้วย

ภาพ/ข่าว  ฐณปกร