คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการโควตาเรียนดี และโครงการโควตา MOU คณะวิทยาศาสตร์ฯ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการโควตาเรียนดี และโครงการโควตา MOU คณะวิทยาศาสตร์ฯ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ Laughing

และให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ปฏิบัติตามกำหนดการในประกาศนี้ต่อไป